فرایند درمانی کلینیک

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فرایند درمانی کلینیک
هنگام ورود

تشکیل پرونده – اتاق معاینه

اگر سگ و گربه تان را تازه خریداری کرده باشید، معاینات کلینیک شامل موارد روبرو می باشد.

کیت معاینات سگ

اگر اولین ورود سگ شما به کلینیک است، کیت معاینات کلینیک شامل موارد روبرو می باشد.

کیت معاینات گربه

اگر اولین ورود گربه شما به کلینیک است، کیت معاینات کلینیک شامل موارد روبرو می باشد.

طی آزمایشی ، قرص یا شربت انگل به گربه یا سگ داده میشود. اگر نتیجه آزمایش مثبت بود، وارد فرایند درمان می شود.

فهرست